سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
فرج ا لله صالحی – دانشکده علوم، گروه بیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
رحمان امام زاده – دانشکده علوم، گروه بیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
محبوبه نظری – مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی،گروه تحقیقات تکنولوژی نوترکیب،تهران،ایران
سیدحمید زرکش اصفهانی – دانشکده علوم، گروه بیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده:
آنزیم های لوسیفراز با استفاده از سوبسترا ،واکنش نورافشانی راکاتالیز می کنند که به این پدیده بیولومینسانس گفته می شود.ویکی از پدیده های رایج بیولومینسانس مشاهده شده در طبیعت، توسط آنزیم رنیلا لوسیفرازاست .از زمانی که ژن رنیلا لوسیفراز کلون شد اینآنزیم عمدتا به عنوان ژن گزارشگر به طور وسیعی استفاده شده است.نوع جهش یافته آن (رنیلا لوسیفراز ۸) دارای ویژگی های بهبود یافتهای برای استفاده در بیولومینسانس می باشد.این آنزیم دارای مقاومت در برابر غیر فعال سازی وچهار برابر نور خروجی بیشتر نسبت به آنزیم طبیعی می باشد. مفهوم سطح در دسترس پروتئین برای اولین بار توسط لی وریچارپیشنهاد شدوکاربرد های متعددی در زمینه طراحیپروتئین وبیولوژی ساختاری پیدا کرده است.در این مطاله سطح در دسترس را در هر دو آنزیم با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک بررسیشد. نتایج این بررسی ممکن است برای طراحی آنزیم های رنیلا لوسیفراز با ویژگی های بهبود یافته تر مفید باشدوموجبات افزایش کاربرد های این آنز یم شود.نتیجه گیری:مطاله حاضر تلاش می کند سطح در دسترس پروتئین را دررنیلا لوسفراز ۸ولوسیفراز طبیعی مقایسه کند تا کدام یک برای این ویژگی مستعدترند. در این مطاله نشان داده شد که رنیلا لوسیفراز ۸برای این مشخصه موثر تر است.