سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حسن رهنما – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مهدی نیکمرد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمالغرب و غرب کشور
جواد اشرفی هلان – دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تبریز

چکیده:
طی یک آزمایش غذادهی ۹۰ روزه ایمنی غذایی سیب زمینی تراریخت حاوی ژنcry1Abو سیب زمینی معمولی بررسی شد.مقداری از هر دو نوع سیب زمینی در معرض نور قرار گرفت. براساس جدول نیازهای غذایی حیوانات آزمایشگاهی جیره ای حاوی ۲۰درصد سیب زمینی تهیه شد و برای تغذیه ۴ گروه تیمار شامل ۴ موش صحراییWistarاز هر دو جنس نر و ماده استفاده شد. در انتهای آزمایش پس از خونگیری، موشهای صحرایی کشته شدند و اندامهای مورد نظر وزن شده و آزمایشات پاتولوژی، بیوشمیایی و هماتولوژی برروی آنها صورت گرفت. در طول ۹۰ روز خوراک دهی، تفاوت معنی داری بین مشاهدات بالینی و پارامترهای اندازه گیری شده در بین گروههای مختلف وجود نداشت. این مطالعه ثابت نمود جیره ای حاوی ۲۰ درصد سیب زمینی هیچگونه تاثیر سویی بر سلامت و عملکرد حیوانات مدل ندارد