مقاله مطالعه سه ساله عوامل موثر در بروز خونريزي دستگاه گوارش در بيماران سوختگي بستري در بيمارستان طالقاني اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۳۵ تا ۵۴۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه سه ساله عوامل موثر در بروز خونريزي دستگاه گوارش در بيماران سوختگي بستري در بيمارستان طالقاني اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرلينگ اولسر
مقاله خونريزي دستگاه گوارش
مقاله سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلمبر عبدالعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پي پل زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوختگي ها باعث استرس شديد مي گردند. خونريزي گوارشي اثرات وخيمي بر روند درمان بيماران سوختگي دارد. هدف مطالعه حاضر بررسي ميزان بروز خونريزي دستگاه گوارش و شناسايي عوامل موثر در بروز آن در بيماران سوختگي است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي و گذشته نگر است. جمعيت مورد مطالعه کليه بيماران سوختگي بستري شده به مدت سه سال (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸) مي باشند. در اين پژوهش ۳۹۰۱ پرونده پزشکي مورد بررسي قرار گرفت. داده ها توسط چک ليست جمع آوري و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع ۹۳۰۱ بيمار بستري شده در مدت سه سال، ۴۵ بيمار دچار خونريزي دستگاه گوارش شده بودند (۱٫۱۵ درصد). متوسط سطح سوختگي ۶۱ درصد بود. ۷۷٫۷ درصد خونريزي دستگاه گوارش در سوختگي هاي بيشتر از ۵۰ درصد اتفاق افتاده بود و بين بروز خونريزي دستگاه گوارش و وسعت سوختگي رابطه مستقيم وجود داشت. ۴۰٫۱ درصد بيماران در گروه سني ۱۵ تا ۳۰ سال قرار داشتند و ميزان مرگ و مير در بيماران ۷۱ درصد بود. ارتباط معناداري بين سوختگي در ناحيه صورت و بروز خونريزي دستگاه گوارش وجود داشت(P<0.001) . ولي بين جنس و ابتلا به خونريزي دستگاه گوارش ارتباط معنادار آماري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش اهميت تشخيص و درمان به موقع خونريزي دستگاه گوارش در بيماران سوختگي را نشان مي دهد. بنابراين با انجام اقدامات پيشگيرانه مانند مداخلات دارويي و روانپزشکي براي کاهش استرس، مي توان بروز خونريزي دستگاه گوارشي را در بيماران سوختگي کاهش داد.