سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامرضا محسن آبادی – استاد یار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدرضا جهان سوز – دانشیار دانشکده علوم زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
محمدرضا چایی چی – دانشیار دانشکده علوم زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
حمید رحیمیان مشهدی – استاد گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش

چکیده:

در سال های اخیر با روشن تر شدن مشکلات کشاورزی تک کشتی از جمله آلـودگی آب هـا و خـاک و هـم چنـین کـاهش توان تولید زمین های زراعی، توجه محققا ن بیش از پیش به حفظ ثبات و باروری سیستم های تولید کشاورزی معطوف شده است . یکی از ر اهکارهای افزایش ثبات، ایجاد تنوع از طریق بکارگیری سیستم های چند کـشتی اسـت . در همـین راسـتا بـه منظور ارزیابی کشت مخلوط جو ) ) Hordeum vulgare و ماشـک ) ) Vicia vilosa ssp. Desycarpa آزمایـشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی ۸۳-۸۴ انجـام شـد . آزمـایش بـه صـورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . کود نیتروژن به عنوان فاکتور اصـلی در سه سطح ۹۰) و ۴۵ ، ۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) و فاکتور فرعی نیز شامل سیستم های کاشت در سه سطح ( تـک کـشتی جو، تک کشتی ماشک و م خلوط جو – ماشک ) در نظر گرفته شد . کشت مخلوط به روش جـای گزینـی انجـام شـد . جهـت مقایسه تک کشتی محصولات با مخلوط از نسبت برابری زمین استفاده شد . نتایج نشان داد که مخلوط نسبت بـه تـک کـشتی جو و ماشک برتری داشت ) ).LER>1 بالاترین مقدار برابری زمین در تیمار عـدم کـاربرد نیتـ روژن حاصـل گردیـد و بـا افزایش مقدار کود نیتروژن سودمندی مخلوط کاهش یافت . کاربرد کـود نیتـروژن باعـث افـزایش عملکـرد کـل، عملکـرد دانه، محتوای پروتئین خام و عملکرد پروتئین در تک کشتی و مخلوط گردید . در این مطالعـه جـو در مقایـسه بـا ماشـک بـا داشتن رشد اولیه سریع و سیستم ر یشه ای متراکم و کارآمد با استفاده مؤ ثرتر از منابع محیطـی ( آب و نیتـروژن ) گیـاه غالـب بود . مخلوط در مقایسه با تک کشتی %۱۲ نـور بـیش تـری جـذب کـرد و هـم چنـین کـار ایی مـصرف نـور مخلـوط بـالاتر از تک کشتی جو و ماشک بود . به طور کلی در این تحقیق کشت مخلوط نسبت بـه تـک کـشتی هـای جـو و ماشـک از لحـاظ کمی و کیفی برتری نشان داد .