مقاله مطالعه سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي گندم وحشي آجيلوپس ايران و نواربندي OR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي گندم وحشي آجيلوپس ايران و نواربندي OR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتوژنتيک
مقاله کاريوتيپ
مقاله كروموزوم
مقاله گندم وحشي Aegilops
مقاله نواربندي OR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اشکاني صادق
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان تهراني پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاقادري قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع سيتوژنتيکي موجود در گونه هاي آجيلوپس، كاريوتيپ ۱۵ جمعيت آجيلوپس بومي مناطق مختلف ايران شامل ۳ جمعيت ديپلوئيد و ۱۲ جمعيت تتراپلوئيد مورد مطالعه قرار گرفت و پارامترهاي کروموزومي در هر جمعيت بررسي شدند. نتايج بررسي هاي کاريوتيپي نشان داد که جمعيت ها داراي تعداد متفاوتي از کروموزوم هاي ماهواره دار بودند. بزرگترين طول کل کروماتين مربوط به جمعيت ۱۱ (۱۵۲٫۲ ميكرومتر) و کمترين آن مربوط به جمعيت ۲ (۷۰٫۵ ميكرومتر) بود. تعداد پنج جمعيت فقط داراي کروموزوم هاي از نوع متاسنتريك (m) و ده جمعيت نيز داراي هردو نوع متاسانتريک و ساب متاسنتريك (sm) بودند. همچنين تقارن کاريوتيپي به روش استبينز، ده جمعيت را در کلاس ۱A و پنج جمعيت در کلاس۱B  قرار داد. تجزيه واريانس پارامترهاي کاريوتيپي نشان داد که بين جمعيت هاي ديپلوئيد از لحاظ پارامترهاي طول بازو هاي بلند و کوتاه، طول کروموزوم و نسبت طول بازوي کوتاه به بلند و در بين جمعيت هاي تتراپلوئيد براي اغلب پارامترها اختلاف معني دار وجود داشت. روش نواربندي OR در فواصل مختلف زماني ۲۴ ساعت تا يک هفته بعد از رنگ آميزي با استو اورسئين ۱ درصد، بر روي ۳ جمعيت از گونه (۱۴x=2n=2) Ae. tauschii انجام شد. مناسب ترين زمان رنگ آميزي براي نواربندي، يک هفته تعيين گرديد.