مقاله مطالعه سيستماتيکي گروه گون‌ هاي برگ ساده از بخش Incani DC. در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه سيستماتيکي گروه گون‌ هاي برگ ساده از بخش Incani DC. در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش .Incani DC
مقاله ريخت شناسي
مقاله گرده شناسي
مقاله گون
مقاله ميوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ثمينه
جناب آقای / سرکار خانم: كرميان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ويژگي هاي ريخت ‌شناختي و گرده شناختي جمعيت هاي مختلف ۵ گونه متعلق به گروه گون‌ هاي برگ ساده از بخش Incani DC. در ايران مطالعه گرديد. نتايج نشان داد که تاكسون هاي مورد مطالعه در دو گروه قرار مي‌ گيرند. همچنين عدد کروموزومي و رفتار ميوزي در ۳ جمعيت از دو گونه متعلق به اين گروه بررسي گرديد. همه تاكسون هاي مورد مطالعه ديپلوييد بوده و عدد پايه کروموزومي آنها برابر ۸ است (۲n=2x=16) گرچه در گونه هاي مورد مطالعه، کروموزوم ‌ها رفتار منظمي طي ميوز نشان دادند، ليكن برخي ناهنجاري ها مانند کروموزوم ‌هاي سرگردان و جدا افتاده در آنافاز/تلوفاز I و II و دياکينز/متافازI ، سيتوميکسي در آنافاز/تلوفاز I و II، ميکرونوکلئوس در تلوفاز II، سلول هاي چندقطبي در تلوفاز II، سلول هاي دوهستکي در پروفاز I و چسبندگي كروموزوم‌ و پل‌ ها در آنافاز I و تلوفاز II مشاهده گرديد.