مقاله مطالعه سينتيک و ايزوترم جذب آرسنيک پنج ظرفيتي از محلول آبي توسط کاه گندم اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۳۹ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه سينتيک و ايزوترم جذب آرسنيک پنج ظرفيتي از محلول آبي توسط کاه گندم اصلاح شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله کاه گندم
مقاله ايزوترم جذب
مقاله آرسنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي افشين‌
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلودگي آب به آرسنيک اخيرا به عنوان مشکلي بزرگ مورد توجه قرار گرفته و معضلات اپيدميولوژيک آن براي سلامت انسان ها گزارش شده است. بنابراين هدف از انجام اين مطالعه جذب آرسنيک توسط کاه گندم اصلاح شده توسط بيکربنات سديم از محيط آبي است.
روش بررسي: فرايند جذب به صورت منقطع و در شرايط آزمايشگاهي با تاکيد بر اثرات پارامترهاي مختلفي چون pH، زمان تماس، غلظت آرسنيک و مقدار جاذب بر راندمان جذب مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تفهيم بهتر فرايند جذب، سينتيک جذب و ايزوترم هاي تعادلي تعيين شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که جذب متاثر از فاکتورهايي چون غلظت اوليه آرسنيک، مقدار جاذب و pH محيط آبي است. حداکثر جذب آرسنيک در pH حدود ۷ حاصل شد. همان طور که انتظار مي رفت مقدار آرسنيک جذب شده با افزايش مقدار آرسنيک، افزايش يافت. در بين سه مدل ايزوترم مورد بررسي شامل مدل لانگمير، فروندليچ و دوبينين ـ رادشکويچ، دو مدل لانگمير و فروندليچ جذب آرسنيک بر روي کاه گندم اصلاح شده را به خوبي توصيف نمودند. هم چنين مشخص شد که جذب از سينتيک درجه دوم کاذب پيروي مي کند. متوسط انرژي آزاد جذب (۱۵٫۸كيلو ژول بر مول) نشان دهنده مكانيسم جذب شيميايي آرسنيک بر روي جاذب است. مطالعه واجذب آرسنيک نيز نشان داد که اتصال قوي بين يون هاي آرسنيک با سايت هاي موجود بر روي جاذب وجود دارد که منجر به واجذب اندکي شده است.
نتيجه گيري: بر مبناي نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان اظهار نمود که روش جذب سطحي با استفاده از کاه گندم اصلاح شده يک روش کارامد و قابل اطمينان براي حذف آرسنيک از محلول هاي آبي است.