سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشراقی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمی نشناسی اقتصادی
راستاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه زمی نشناسی اقتصادی

چکیده:

هزائی طلای هیرد، در سه بخش داخل توده نفوذی(Intrusion-hosted) مجاور توده (Proximal) و دور از توده نفوذی(Distal) رخ داده است. در بخش ذخیره با میزبان توده نفوذی، کان هزائی سولفی دی با سه نوع رگه- رگچه از نظر کان یشناسی همراه است، که عبارتند از الف) رگه- رگچ ههای تورمالین، کوارتز، سریسیت، آرسنوپیریت، پیروتیت و پیریت،(TQSS)که دارای سیالات درگیر اولیه دو فازی،(V+L)با دمای ذوب اولیه ۳۰ – تا ۵۷ درجه سانتی گراد ، دمای هموژن شدن ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد و شوری ۷/۹ تا ۱۲/۹ درصد وزنینمک طعام هستند. ب) رگه- رگچ ههای کوارتز،کلسیت، آرسنوپیریت، پیریت، پیروتیت، اسفالریت، گالن، گالکوپیریت ،(QCS) که سیالات درگیر اولیه بلو رهای کوارتز آنها، دو فازی ،(V+L)- با دمای ذوب اولیه ۳۰ – تا ۵۷ درجه سانت یگراد، دمای هموژ نشدن ۲۰۰ تا ۴۷۰ درجه سانت یگراد و شوری ۰/۵ تا ۹/۲ درصد وزنی نمک طعام ( م یباشند. ج) رگه- رگچ ههای کوارتز، کلسیت به همراه مقدار بسیار اندک سولفید (گالن و اسفالریت،(QC)کهبا دمای ذوب اولیه ۲۵ – تا ۵۷ – درجه سانت یگراد، دمای هموژن شدن ،(V+L) دارای سیالا ت درگیر اولیه دو فازی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانت یگراد و شوری ۵ تا ۶ درصد وزنی نمک طعام م یباشند. با توجه به شوری نسبتاً یکنواخت سیالات درگیر در رگه- رگچ ههای کان هزائی طلای هیرد و همراه نبودن سیالات درگیر با چگال یهای کم و زیاد (با دمای هموژن شدن نسبتاً یکسان) م یتوان نتیجه گرفت که در سیستم هیدروترمالی بخش ذخیره با میزبان توده نفوذی جوشش رخ نداده است، ضمناً داشتن دمای ذوب اولیه حدود ۵۷ – درجه سانت یگراد و حضور دگرسانی نسبتاً شدید کربناتی در بخش ذخیره با میزبان توده نفوذی، نشا ندهنده حضور CO 2 در سیالات درگیر این بخش از کان هزائی م یباشد. به نظر م یرسد حمل و نقل طلا نیز در این سیالات با توجه به شوری پائین (سیستم فقیر از یون -Clو نیز شرایط احیائی سیالات (وجود پیروتیت و آرسنوپیریت) توسط کمپلکس های ب یسولفیدی صورت گرفته است.
براساس شوری پائین سیالات، حضورCO2در سیالات درگیر و نیز دیگر خصوصیات از قبیل کان یشناسی، دگرسانی، سنگ میزبان، ژئوشیمی، ساخت و بافت، کان هزائی طلای هیرد م یتواند در رده ذخایر مرتبط با گرانیتوئی دهای احیائی قرارگیرد.