سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا نجات خواه معنوی –
سیدمحمدرضا فاطمی –
علیرضا چایچی –

چکیده:

باز بودن دریای عمان و ارتباط آن با آبهای اقیانوسی، عمق زیاد، وزش بادهای مانسون ، جریان های فراجوشی و منطقه ای، از یک سو و بارندگی اندک ، آب و هوای گرم، تبخیر بالا و ارتباط آن با آبهای گرم و شور خلیج فارس، از جمله ویژگی ای اکولوژیک این دریا محسوب می شود، که بر روی فون و فلور گذار است . سیانو باکترها از موجودات دریایی هستند که حضور و تراکم آنها به شدت تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرد . این فیتو پلانکتون ها در شرایط خاص شکوفایی پلانکتونی ایجاد می نمایند . شکوفایی سیانو باکترهای سمی سبب مرگ و میر بسیاری از آبزیان شده و اثرات زیانبار زیست محیطی ، اثر یز بر صید و صیادی و نهایتاً سلامت انسان دارد . به منظور تعیین میزان، تنوع و تراکم جنس های سیانو باکتر و تاثیر عوامل غیر زیستی بر پویایی آنها ، ماهیانه از اردیبهشت ۱۳۸۳ الی فروردین ۱۳۸۴ در پنج ترانسکت عمود بر ساحل شامل : پسابندر، بریس، لیپاز، چابهار و پزم نمونه برداری انجام گرفت . در هر ترانسکت سه ایستگاه و در هر ایستگاه سه عمق ( آبهای سطحی، ۲ متر و ۵ متر ) مورد بررسیقرار گرفت . در مجموع ۲۷ جنس سیانوباکتر شناسایی شد که فروان ترین آنها جنس های phormidiom با ۳۱٫۵ درصد و os cill at oria یا ۱۳٫۷ درصد فروانی بود ند . کمترین فراوانی در جنس های tolipothrix,cylindrospermum,stigonema, plectonema یا ۰٫۱ درصد فراوانی به دست آمد در طولمدت تحقیق تراکم سیانوباکترها از ۱۰۳۰ سلول در لیتر در پزم تا ۳۲۰ سلول در لیتر در لیپار متغیر بود و حداکثر تراکم در ماه های گرم سال از اواخر بهار تا اوایل پاییز ثبت شد . ولی در حداکثر تراکم نیز تغییر در رگ آب مشاهده نشد . فراوانی سیانوباکترها با درجه حرارت آب، PH و فسفات همبستگی مثبت و با نیترات همبستگی منفی نشان داد .