سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
زهرا سیدی – آزمایشگاه سیتوژنتیک دکتر رحمانی
سیدعلی رحمانی – آزمایشگاه سیتوژنتیک دکتر رحمانی
ناهید کریمیان – آزمایشگاه سیتوژنتیک دکتر رحمانی
اکبر جلیلی – آزمایشگاه سیتوژنتیک دکتر رحمانی

چکیده:
آمنوره ثانویه شرایطی است که در آن عادت ماهانه بعد از بلوغ متوقف میگردد.آمنوره ثانویه ممکن است نشانه بیماری هایی ماننداختلالات هورمونی هیپوفیزی و اختلالات کروموزومی باشد. اختلالات کروموزومی یکی از دلایل عمده در بیماران آمنوره می باشد.بنابراین ما علل عمده اختلالات کروموزومی را در بیماران آمنوره مورد بررسی قرار دادیم. روش کار:مشاهدات سیتوژنتیکی بر روی ۵۰ بیمار آمنوره ثانویه در آذر بایجان شرقی صورت گرفت.بدین منظور کشت لنفوسیت هایخون محیطی برای آنالیز کروموزومی با روش استاندارد انجام شد.نتایج: در بیماران آمنوره ثانویه ۳ مورد ( ۶%) دارای اختلالات کروموزومی بودند. موزائیسم ترنر در ۲ مورد و موزائیسم ترنر با حذفxpدر ۱ مورد مشاهده گردید. بحث: کلیه اختلالات مشاهده شده در آمنوره( ۱۷ %) بدست آمد.بنابراین بررسی سیتوژنتیکی یکی از مهم ترین روش های تشخیصی دربیماران آمنوره ثانویه بشمار می رود