سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا نصیرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
فریدون انصاری اصل – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
الهام مشاور – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

این پژوهش بر روی هفت گونه H. geniculatum, H.glaucum, H. Distichon, H. spontaneum, H. Violaceum, H. bulbosum و H. Vulgare انجام گرفت. در آزمایشگاه، مطالعات سیتولوژی شامل جوانه دار کردن بذور، مراحل پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز، رنگ آمیزی و بررسی های میکروسکوپی انجام شد. این مطالعات نشان داد که سه گونه H. violaceum, H. bulbosum و H. geniculatum تتراپلویید با ۲n= 4x= f28 و چهار گونه دیگر دیپلویید با ۲n= 2x= 14 هستند که مطالعات سیتولوژیکی سه گونه H. geniculatum, H. distichon و H. violaceum برای اولین بار از ایران گزارش می شود. تجزیه ژنوم گونه ها شامل طول کل، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه کروموزوم ها محاسبه گردید که بر اساس اطلاعات حاصله، کاریوتایپ هر گونه به صورت ایدیو گرام رسم شد. با استفاده از روش لوان و همکاران (۱۹۶۴)، فرمول کاریوتایپی و با استفاده از جدول دو طرفه استینز (۱۹۷۱)، تقارن کاریوتایپی گونه های جو بررسی شد. در پایان با استفاده از پارامترهای T.V. D.R.L, TF%, S%، تجزیه و تحلیل ژنوم گونه ها انجام گردید.