سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی سمسارزاده – استاد دانشگاه، مهندسی پلیمر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهند
محمدرضا رستمی درونکلا – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندس

چکیده:

روند تغییرات درصد تبدیل مونومر وینیل استات با زمان واکنش در فرآیند تلومریزاسیون با آغازگر آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل و تلوژن کلروفرم در دمای°C 60نشان داد که در مقدار ثابت از نسبت غلظت آغازگر به مونومر ۰، با افزایشنسبت غلظت تلوژن به مونومر از مقدار ۲ به ۳ بعلت افزایش واکنشهای انتقال به تلوژن روند تغییرات درصد تبدیل با زمان کاهش می یابد. همچنین در مقدار ثابت از نسبت غلظت تلوژن به مونومر ۲، با افزایش نسبت غلظت آغازگر به مونومر از مقدار۰/۰۰۵ به ۰/۰۱بعلت افزایش زنجیرهای فعال، روند تغییرات درصد تبدیل با زمان افزایش می یابد.این بررسی داده های سینتیکی ( ۰٫۵(Kp ×{Kd×f/Kt} در محدوده۳/۴-۲/۸بدست آمد و این مقادیر نزدیک به دادههای سینتیکی پلیمریزاسیون رادیکالی آزاد رایج موجود در مراجع برای مونومر وینیل استات می باشند. از بررسی روند واکنشها دیده شد که سرعت پلیمریزاسیون علاوه بر ثابت سینتیکی محاسبه شده ارتباط زیادی به غلظت اولیه آغازگر دارد.