سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا حسین پور – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فرزانه السادات بیابانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

تعداد زیادی از فرآیندهای شیمیایی خاک وابسته به زمان است. برای درک دینامیک اثرات متقابل فسفر باماتریکس خاک و پیشگویی سرنوشت آن، اطلاع از سرعت واکنش اهمیت دارد. مطالعات اولیه آزاد شدن فسفر بر تشریح قابلیت جذب فسفر برای گیاه متمرکز شده است (۲و۵). علاوه بر قابلیت جذب گیاههمچنین درک سینتیک آزادشدن فسفر از خاک ها میتواند در مدیریت آزادشدن فسفر به ران آب اهمیت داشته باشد (۷). مطالعات زیادی در مورد آزاد شدن فسفر نشان داده است که سرعت آزادشد در ابتدا سریع و سپس کند تا به یک تعادل میرسد (۳و۶). واکنش های جذب فسفات و نگه داری آن در خاک ها از جنبه تغذیه گیاه و کارآیی استفاده کود مهم می باشد. سرنوشت کود به کار رفته در نتیجه تعادل آن بین فاز جامد و محلول، اساسا تحت تاثیر سرعت واکنش فسفر با ذرات خاک می باشد. سرعت آزاد شدن فسفر ازخاکها و توانایی مدلهای سینتیکی برای تشریح آزادشدن فسفر به وسیله تعدادی از پژوهشگران استفاده شده است (۱، ۴و۹). این مطالعات نشان داده است که آزاد شدن فسفر می تواند به طور رضایت بخشی با استفاده از معادلات سینتیکی مختلف توصیف شود، اما یک معادله نمی تواند برای تمام مطالعات و خاکها استفاده شود. اطلاعات نسبتا کمی در مورد سینتیک آزاد شدن فسفر در خاک ها وجود دارد و در خاک هایهمدان در مورد آزاد شدن فسفر مطالعه انجام نشده است. هدف این پژوهش مطالعه آزاد شدن فسفر و کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف آزاد شدن فسفر در تعدادی از خاک های همدان بود.