سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه ابراهیمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تب
جعفر صادق مقدس – استادیار مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
میرکریم رضوی آقچه – استادیار مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سینتیک پیرولیز پس ماند پتروشیمی تبریز تحت عنوان CFO (Cracked Fuel Oil) با استفاده از آنالیزهای حرارتی TG (Themogravimetry)و DTG (Derivativehermogravimetry)جهت اندازهگیری تغییرات وزن و سرعت هدر رفتآن تحت فشار اتمسفر یک و در مح یط گاز خنث ی نیتروژن همراه با شدت حرارت دهی°C/min 5تا دما ی ۶۰۰°C مطالعه قرار گرفته است. جهت بررسی پیرولیز این باقیمانده نفتی یک مدل س ینتیکیArrhenius-typeسه مرحله ای مورد استفاده قرار گرفت و نشان داده شده است که س ینتیک پیرولی زCFOدر بازه ها ی دمائ ی ۲۸۵-۳۷، ۴۵۰-۳۲۰، ۴۶۷-۶۰۰ °C به ترت یب از درجه واکنش ۱، ۲، ۱ تبعیت میکنند. همچنین انرژیهای اکتیواسیون و ضریب تابع نمائی در هر مرحله با توجه به افزایش دما و پیشرفت واکنشهای در حال انجام، متفاوت برآورد شد.