سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کمال امیدوار – استاد یار گروه خغرافیای دانشگاه یزد

چکیده:

بادهای شدید و طوفانهای گردوخاک فرایندی طبیعی است که در ایران و سراسر نواحی بیابانی و خشک جهان رخ می دهد و هرساله خسارتهای زیادی را دراین مناطق ایجاد م یکند منطقه یزد نیز به سبب شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی آ« همواره در معرض این پدیده مخرب است لذا شناخت بیشتر پدیده مزبور می تواند گامی موثر در کاهش اثرات مخرب آن در این منطقه باشد. دراین مقاله بااستفاده از داده های دما، فشار، دید افقی، جهت و سرعت باد و ابرناکی ایستگاه سینوپتیک یزد و دیگر نقشه های سینوپتیک بادهای شدید و طوفانهای گردوغبار ماههای می و اوریل سال ۲۰۰۳ درمنطقه یزد مورد تحلیل قرارگرفته است نتایج مطالعه نشان میدهد کعلت اصلی باد شدید و طوفان گردوخاک ۲۰ اوریل ۲۰۰۳ عبور یک سیستم ناپایدار درمنطقه همراه با ابرهای کومه ای و پدیده طوفان تندری و گردوخاک بوده است طوفان و بادهای شدید روز ۲۹ می ۲۰۰۳ به سبب ناپایداری محلی درون سیستم کم فشار و ایجاد ابرهای کومه ای رخ داده است.