سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی ذوالفقاری – اداره کل هواشناسی قم
سعید باقری – اداره کل هواشناسی قم
محمد راموز – اداره کل هواشناسی قم

چکیده:

در عمل متغیرهای زیادی بر الگوی رشد موثرند. تعدادی از این متغیرها کم و بیش ثابتند و از سالی به سال دیگر تغییرات چشمگیری ندارند مانند بافت خاک، استفاده از نهاده های کشاورزی و تعدادی دیگرمانند واریته های جدید، نحوه آبیاری، نحوه پرورش گیاه، ویژگی های آب و هوایی همواره در حال تغییرند. بهطور کلی نوسانات تولید و یا عملکرد متاثر از دو عامل مهم، یکی مقدار و اثر بخشی هزینه ها و دیگری شرایط آب و هوایی می باشد. عامل اول طی یکسال تغییرات چشمگیری نداشته ولی عامل دوم بسیار ناپایدار است.
لذا آگاهی از وضعیت جوی و اقلیمی وتغییرات دوره ای سالانه و یا چند ساله کلیه پدیده های هواشناسی و انحراف از نرمال از جملهنیازهای عمده در بخش کشاورزی می باشد. نظر به اینکه تولید مواد غذایی از نظر کمی و کیفی از مسائل مهم دنیای کنونی بشمار می رود و از طرفی تولید محصولات و شناخت قابلیتهای پتانسیل و بالقوه کشاورزی هر منطقه بستگیکامل بشرایط آب و هوایی و اقلیمی دارد، لذا مطالعه و تحقیق پیرامون عوامل هواشناسی موثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بطور کلی تنشهای ناشی از دما ویخبندان طی سالهای گذشته زیانهای بسیار گسترده ای در سطح استان بجا گذاشته است . گرمای زودرسیا به تاخیر افتادن دوره سرما پس از گذشت یک دوره گرمای نابهنگام باعث گردید در سال زراعی ۸۳-۸۲ مبلغ بیش از ۷۴ میلیارد ریال و در سال ۸۳-۸۴ مبلغی در حدود ۱۲۶ میلیارد ریال به محصولات زراعی (گندم و جو) و باغی (درختان بادام، گردو، فندق) آسیب وارد گردد.