مقاله مطالعه شاخص هاي تحمل به خشكي در برخي ارقام پاييزه كلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه شاخص هاي تحمل به خشكي در برخي ارقام پاييزه كلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پلات
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص تحمل خشکي
مقاله كلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا(Brassica napus L.)  از جمله گياهان دانه روغني ميباشد و به دليل داشتن درصد بالاي روغن و كيفيت مناسب در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده است. به منظور بررسي تاثير تنش كم آبي در ژنوتيپ هاي كلزا از نظر عملكرد دانه، مطالعه شاخص هاي كمي تحمل به خشكي و شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي، آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ٢٥ ژنوتيپ در ٤ تكرار در دو شرايط تنش و بدون تنش در مزرعه پژوهشي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا گرديد. ارزيابي ژنوتيپ ها از نظر تحمل به خشکي توسط شاخص هاي کمي تحمل به خشکي شامل ميانگين حسابي (MP)، ميانگين هندسي (GMP)، تحمل به تنش (STI) و شاخص هاي حساسيت به تنش (SSI) و تحمل (TOL) صورت گرفت. نتايج تجزيه واريانس اختلاف معني داري بين ارقام کلزا از نظر کليه شاخص ها و عملکرد دانه ژنوتيپ ها در دو شرايط محيطي در سطح احتمال %۱ نشان داد. با توجه به تحليل همبستگي بين عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش و شاخص هاي تحمل به خشکي، شاخص هاي MP، GMP و STI به عنوان شاخص هاي برتر جهت شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل انتخاب گرديدند. نتايج نشان داد مناسب ترين ژنوتيپ بر اساس شاخص هاي فوق ژنوتيپ Vectra بود که از نظر ميانگين عملکرد در شرايط تنش با شرايط بدون تنش در وضعيت مناسبي قرار داشت. نمودار چند متغيره باي پلات نيز نشان داد که شاخص هاي MP، GMP و STI نسبت به يکديگر داراي بالاترين ضريب همبستگي بودند و ژنوتيپ هاي متحمل در مجاورت شاخص هاي تحمل قرار گرفتند. هم چنين بر اساس نتايج به دست آمده از نمودارهاي پراکنش سه بعدي و تجزيه خوشه اي، ژنوتيپ هاي Modena، Jura، Eshydromel، Vectra، Dante، Zarfam، Esbetty و Olano به عنوان ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي و ژنوتيپ هاي Olphi، RG4504، GKHelena و Olpop به عنوان ژنوتيپ هاي حساس شناسايي شدند.