مقاله مطالعه شاخص هاي تحمل به خشكي در لاين هاي اينبرد ذرت در شرايط آبياري محدود و کامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه شاخص هاي تحمل به خشكي در لاين هاي اينبرد ذرت در شرايط آبياري محدود و کامل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله شاخص تحمل
مقاله خشكي
مقاله همبستگي
مقاله تنش رویشی
مقاله تنش زایشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: چوگان رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ژنتيكي شاخص هاي مقاومت به خشكي، ۲۵ اينبرد  لاين ذرت تحت سه محيط آزمايشي آبياري نرمال، آبياري محدود در دوره رويشي و آبياري محدود در دوره زايشي مطالعه گرديد. نتايج آزمايش آبياري محدود در دوره رويشي نشان داد كه بيشترين ضريب تغييرات فنوتيپي و ژنتيكي مربوط به دو شاخص تحمل به ترتيب ۸۳/۸۳ و ۰۴/۶۸ درصد و براي شاخص حساسيت به تنش به ترتيب ۵۹/۷۹ و ۱۹/۶۰ درصد بدست آمد. شاخص هاي میانگین حسابی (MP)، میانگین هندسی(GMP)  و تحمل تنش (STI) بيشترين همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي با عملكرد در شرايط آبياري محدود و همبستگي معني داري با صفات عملكرد، دانه در رديف، رديف در بلال و وزن ۵۰۰ دانه در شرايط آبياري نرمال دارند. شاخص تحمل (TOL) و حساسيت به تنش (SSI) همبستگي ژنتيكي منفي و معني دار با دو صفت دانه در رديف و رديف در بلال و همبستگي مثبت و معني دار با وزن ۵۰۰ دانه در شرايط آبياري محدود نشان مي دهند. نتايج آزمايش آبياري محدود در دوره زايشي نيز نشان مي دهد كه شاخص GMP بيشترين ضريب تغييرات فنوتيپي و ژنتيكي را داراست. شاخص هاي میانگین حسابی(MP)، میانگین هندسی (GMP)، تحمل تنش (SSI) و حساسیت به تنش (SSI) همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي معني داري با صفات عملكرد، دانه در رديف، رديف در بلال و وزن ۵۰۰ دانه در شرايط آبياري محدود در مرحله زایشی نشان مي دهند. همچنين شاخص هايMP ،GMP و STI همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي معني داري با صفات عملكرد، دانه در رديف، رديف در بلال و وزن ۵۰۰ دانه و شاخص TOL همبستگي بالايي با صفت عملكرد، رديف در بلال و وزن ۵۰۰ دانه در شرايط آبياري نرمال دارند. با توجه به ضرايب همبستگي فنوتيپي و ژنتيكي جهت بهبود صفات مورد بررسي مي توان از شاخص هايي كه با اين صفات همبستگي بالايي دارند، استفاده كرد.