سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات,
حمید رضا دری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمدرضا قنادها – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه خشکی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده کشت و کار محصولات زراعی مختلف می باشد و با توجه به مطالعات انجام شده خش کی یکی از اولویت های تحقیقاتی لوبیا در ایران می باشد. به منظور ارزیابی تحمل به خش کی ۱۰ ژنوتیپ لوبیا چیتی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش آبی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین انجام شد . تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در دو شرایط آبیاری نشان داد که بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی دار وجود دارد . همچنین بین دو شرایط آبیاری اختلاف معنی دار وجود دارد . در بررسی شاخص های تحمل به خشکی بر اساس شاخص STI و GMP ژنوتیپ KS21240 بهترین ژنوتیپ شناخته شد . بر اساس شاخص حساسیت و تحمل ژنوتیپ ها ی KS21331 و KS21645 کمترین و بیشترین حساسیت به خشکی را نشان دادند . به منظور کاهش داده ها و تصمیم گیری گزینش همزمان مناسب ترین ژنوتیپ برای عمل کرد و شاخص های موثر در تحمل از تجزیه عامل اس تفاده گردید . بر این اساس دو عامل اصلی ۹۹/۲۷ درصد از کل تغییرات را توجیه نمود . بر اساس عامل اول بیشترین ضرایب مثبت مربوط به GM ،MP ،YP و STI بود و ژنوتیپ KS21240 دارای بیشترین مقادیر بود . بر اساس عامل دوم ژنوتیپ KS21331 دارای کمترین مقدار شاخص های حساسیت ، تحمل و درصد کاهش عملکرد بود . با توجه به نمودار دو طرفه دو عامل اول در نهایت ژنوتیپ های KS21240 و KS21160 مناسب ترین ژنوتیپ ها بر اساس عملکرد و شاخص های تحمل بودند.