سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرضیه ثریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل دانشگاه مازندران، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری
مجید لطفعلیان – دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
میرتقی میرمحمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
یوسف گرجی مهلبانی – کارشناسی ارشد جنگلداری، شرکت چوب و کاغذ مازندران

چکیده:
یکی از خطرات مربوط به کار جنگلداری مواجه شدن با صداهای مختلف ماشین آلات و تجهیزات است. در بهره برداری جنگل جدیترین صداها مربوط به اره موتوریهاست. هدف از این تحقیق بررسی آلودگی صوتی اره موتوری در مرحله قطع درختان است. صدای اره موتوری در مرحله قطع به کمک صداسنج اندازه گیری گردید و سپس با کمک نرم افزار SPSS آنالیز داده ها انجام شد. نتایج نشان داد که اره موتوری در قطع درختان انجیلی صدای بیشتری (۱۲۳/۸۵-۱۱۵/۱۰ دسی بل) نسبت به درختان توسکا (۱۲۰/۳۷-۱۱۳/۹۷ دسی بل) تولید میکند. محدوده زمان قطع در این تحقیق بین ۸ تا ۴۳۹ ثانیه بودکه به ترتیب با ۱۱۸ و ۱۲۰/۲ دسی بل صدا مواجه شده است. از این تحقیق نتیجه خواهیم گرفت که اره موتورچی به طور دائم با صدای بیش از حد مجاز ( ۸۵ دسیبل) مواجه است و زمان مواجهه با این صدا در اکثر مواقع نیز بیش از حد مجاز استاندارد ایران است.