مقاله مطالعه شرايط فيزيکي و تحولات تبلور ماگما در سنگ هاي ولکانيکي شرق قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه شرايط فيزيکي و تحولات تبلور ماگما در سنگ هاي ولکانيکي شرق قزوين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزوين
مقاله CSD
مقاله سهم حجمي
مقاله سنگ هاي ولکانيک
مقاله بازالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شرق قزوين واحدهاي ولکانيک متنوعي شامل اليوين بازالت، بازالت، آندزي بازالت، داسيت، تراکي آندزيت و توف هاي همراه، با سن ائوسن تا پليوکواترنر برون زد دارند. در اين مطالعه به منظور بررسي سرعت تبلور ماگما، بلورهاي پلاژيوکلاز در سنگ هاي با سن ائوسن تا پليوکواترنر و ترکيب اوليوين بازالت، بازالت و آندزي بازالت براي مطالعه انتخاب شده اند. اين سنگ ها به طور غالب داراي بافت پورفيريک، گلومروپورفيريک، و در برخي موارد ميکروليتي جرياني هستند. در اين مطالعه، سهم حجمي، مدت زمان رشد و سرعت هسته بندي بلورهاي پلاژيوكلاز در ۸ نمونه از سنگ هاي متنوع منطقه با استفاده از روش CSD به طور كمي اندازه گرفته شده و نتايج نمونه هاي مختلف با يکديگر مقايسه شد. با وجود شباهت هاي ترکيبي و زماني واحدهاي مورد مطالعه، پلاژيوکلازها تفاوت هاي چشم گيري از لحاظ خواص فيزيکي دارند. سهم حجمي اين کاني از ۲۴٫۵ درصد در بازالت پليوکواترنر، تا ۶۱٫۲۵ درصد در واحد آندزي بازالت ائوسن تغيير مي کند. طبق محاسبات انجام شده بر اساس شيب نمودار توزيع پراکندگي، بلورهاي پلاژيوکلاز با توجه به شرايط انجماد در طي زمان هاي متفاوتي رشد کرده اند. واحدهاي ائوسن، طيف سني ۲۱ تا ۵۵ سال، واحدهاي ميوسن ۲۲٫۸ تا۳۰٫۷  سال و واحدهاي پليوکواترنر ۴۴٫۷ تا ۸۰ سال را براي زمان رشد بلور نشان مي دهند. با وجود آنکه تبلور بخشي، مهم ترين فرايند ماگمايي بوده است، سرعت هسته بندي در اين واحدها و حتي در قسمت هاي مختلف يک واحد متفاوت مي باشد. اين مساله نشانگر اهميت شرايط مختلف فيزيکي حاکم بر انجماد ماگما است. بنابراين افزايش شديد مدت زمان رشد در واحد آندزي بازالتي ائوسن (۲۲R) به دليل اختلاط ماگمايي واحد مذکورنتيجه گيري شده است.