سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر تاج بخش – کارشناس سازمان هواشناسی کشور
علی اکبر بیدختی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجید آزادی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و عتوم جو

چکیده:

در این مقاله کوشش شده است با مطالعه شرایط هواشناخت ی تلاطم هوا ی صاف ، الگو ها ی جو ی همراه با ا ی ن پدی ده شناسایی شود . ضمن ا ینکه با محاسبه برخ ی از مهتر ین الگور یتمهای تشخیصی این تلاطم و مقا یسه آن با گزارشات خلبانان در یک دوره سه ماهه که شامل ۱۶۴ تعداد گزارش م ی باشد، شرا یط وقوع CAT و مقادیر عددی شاخصها با تلاطمهای متوسط
در منطقه ایران مشخص شده است .برخی از مهمترین نتایج این مقاله به این شرح است : ای ران منطقه مناسب ی برا ی وقوع CAT با شدتها ی بالا نم ی باشد . الگور یتمهای تلا طم هوای صاف همخوانی خوبی با چ ینش قائم باد دارند . ا ین مطالعه مورد ینشان م ی دهد که در فروسو ی پشته ، ب یشترین تلاطم هوا ی صاف رخ داده است و از ب ین الگوها ی مورد بررس ی الگوها ی
الرود- ۲ و براون تطابق بیشتری با گزارشات دریافتی از خلبانان دارد