سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
پوران نظریان سامانی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی صنوبرلیماکشی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از اطلاعات حاصل از روشهای غیر مستقیم هرزروی گل حفاری و تفاضل تخلخل دو نمودار نوترون و صوتی و تلفیق این دو با روش مستقیم مشاهده مقاطع نازک میکروسکوپی، مطالعه شکستگی مخزن آسماری میدان زیلایی صورت پذیرفت. این بررسی به صورت مرحله ای در هشت زون سازند آسماری میدان زیلایی در جاه های شماره ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۱ انجام شد. بر اساس نمودارهای تهیه شده از اطلاعات هرزروی گل حفاری به صورت بشکه در ساعت و همچنین ارزیابی نمودارهای تفاضلی مشخص شد که زون های یک و سه در چاه های ۵، ۸ و ۱۰ که در راس طاقدیس زیلایی قرار دارند دارای بیشترین شکستگی در میدان می باشند. نتایج حاصله با داده های حاصل ازمقاطع نازک میکروسکوپی مقایسه و مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حداکثر نیروهای کششی در راس طاقدیس عمل نموده و باعث ایجاد شکستگی باز در این منقه شده اند. شیب زیاد لایه ها و وجود یک گسل احتمالی در دامنه شرقی، شکستگی بالای این بخشرا نسبت به دامنه غربی توجیه می نماید. زون سه درچاه شماره ۶ یک زون تولیدی بوده وشکستگی های موجود در این زون معبری تراوا جهت عبور سیال را معرفی می نماید. همچنین وجود هرزروی گل و تفاضل تخلخل قابل ملاحظه و مشاهده شکستگی های مویین درمقاطع نازک زون سه چاه های ۵، ۸و۱۰ خاصیت تولیدی بودن این زون های تایید نموده و می توان ون تولیدی را درچاه های مذکور تعمیم داد. در مجموع با شناخت میدان از نظر وجود و تراکم شکستگی و نوع شکستگی های باز ، بسته و یا استیلولیت ها می توان چنین پیشنهاد نمود که چاه های تولیدی و توسعه ای در بخش مرکزیشرقی میدان حفر و تصمیم برای سرمایه گذاری های اتی در بخش های ذکر شده متمرکز گردد،تا ا صرف هزینه های گزاف و مواجهه با چاه های خشک و دارای تولید غیر اقتصادی خودداری شده و از میدان زیلایی صیانت واقعی بعمل آید.