سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
تهمینه پیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
نرگس شیردشت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

پریدوتیت های گوشته ملانژ افیولیتی نایین از سنگ های لرزولیت ۴ فازی، هارزبورگیت و دونیت تشکیل یافته است. این سنگ ها در صحرا به گونه ای قرار گرفته اند که هیچ لرزولیتی در تماس با دونیت نبوده و ترتیب قرار گیری وتماس آنها با یکدیگر به صورت لرزولیت←هارزبورگیت←دونیت می باشد. مقدار عناصر اصلی باEPMAو فراوانی عناصرنادر خاکی کانی کلینوپیروکسن موجود در سنگهای لرزولیت و هارزبورگیت توسط دستگاهLA-ICP-MSتعیین گردید.بررسی فراوانی، ضرایب جدایش و مقایسه الگوی نرمالیز شده عناصر نادر خاکی نشان داد که فراوانی این عناصر در کلینوپیروکسن های لرزولیت بیشتر از هارزبورگیت می باشد. همچنین الگوی نرمالیز شده بدست آمده برای تعدادی ازفلزات واسطه موجود در آنها نشان داد، طی گذر از لرزولیت به هارزبورگیت تهی شدگی در عنصرTiرخ داده است. نتایجبالا شاهدی بر انجام واکنش های مذاب–سنگ دیواره می باشد. به طوری که مذاب صعودکننده، مذابی فقیر از سیلیس(Silica-poor magma)با ترکیب بازیک تا الترابازیک و فقیر از REEبوده است.