سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه رازقی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
عبدالحمید رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
حسین شاهسوند حسنی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تریتی پایرم غله ای جدید است که از تلاقی ارقام زراعی گندم دوروم (۲n=4X=28AABB) و گونه وحشی به نام علف شور ساحل (۲n=2X=14E^be^b) تولید شده است . به منظور بررسی پتانسیل تحمل به شوری لاین های گندم مصنوعی و جدید تریتی پایرم آزمایشی با طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با سه لاین اولیه تریتی پایرم (La/b ،Ka/b ،La/b) و سه نسل (F6، F5، F4) لاین ترکیبی تریتی پایرم (Ka/b) *(Cr/b) به همراه یک رقم گندم دوروم کرسو (Cr) و لاین امید بخش تریتیکاله Ma45 (شاهد ) اجرا شد. محیط کشت آزمایش به صورت هیدروپونیک بوده و آبیاری با محلول غذایی جانسون صورت گرفت . سطوح شوری مورد بررسی صفر (شاهد)، ۱۰۰،۲۰۰ میلی مولار نمک بود. در این بررسی صفات پروتئین بذر، سدیم، پتاسیم، کلسیم در اندامهای هوایی و ریشه به طور جداگانه اندازه گیری و نتایج نشان داد که اولاً بین سطوح شوری و ژنوتیپهای مورد مطالعه برای این صفات موردنظر تفاوت کاملاً معنی دار وجود داشت (۰/۰۱=P). مقایسه میانگین بین ژنوتیپهای مورد بررسی نشان داد که لاین ترکیبی تریتی پایرم (Ka/b) * (Cr/b) دارای حداقل میزان سدیم ، بیشترین میزان پتاسیم و کلسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در شرایط تنش بود.