مقاله مطالعه صفات مورفولوژيكي و روابط آنها با عملكرد در ۱۶ لاين اميد بخش برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه صفات مورفولوژيكي و روابط آنها با عملكرد در ۱۶ لاين اميد بخش برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله صفات مورفولوژيک
مقاله عملکرد
مقاله قطر ساقه
مقاله تعداد پنجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه صفات مورفولوژيك ۱۶ لاين اميد بخش برنج، آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي دشت ناز ساري وابسته به مرکز تحقيقات و منابع طبيعي مازندران در سال ۱۳۸۴ به اجرا در آمد. با در نظر گرفتن اثر حاشيه اي (حذف دو کپه از طرفين) صفات مورفولوژيكي ارتفاع گياه، تعداد پنجه و قطر ساقه هر ۱۰ روز يك بار و بقيه صفات شامل مساحت برگ پرچم، زاويه برگ پرچم، ميزان کلروفيل برگ پرچم، طول ميان گره انتهايي، تعداد رگبرگ برگ پرچم، طول گوشواره و طول زبانک در مرحله گل دهي اندازه گيري شدند. طبق نتايج به دست آمده، بين تيمارها در تمامي صفات مورد بررسي به جز تعداد پنجه، اختلاف معني داري وجود داشت. همبستگي مثبت و معني داري بين قطر ساقه با ميزان عملكرد مشاهده شد. هم چنين همبستگي مثبت و معني داري بين ارتفاع بوته و قطر ساقه با مساحت برگ پرچم وجود داشت. تعداد رگبرگ برگ پرچم همبستگي مثبت و معني داري با طول گوشوارك داشت و ميزان کلروفيل برگ پرچم نيز همبستگي منفي و معني داري با ارتفاع بوته نشان داد. لاين شماره (IR67406-6-3-2-3) 14، با عملكرد ۹۹۸۳ كيلوگرم در هكتار داراي بيشترين عملكرد بود. هم چنين ميزان كلروفيل برگ پرچم و قطر ساقه در اين لاين بيشترين مقدار و طول ميان گره انتهايي و ارتفاع بوته كمترين مقدار را داشتند و به عنوان لاين مطلوب جهت برنامه هاي به زراعي، در شرايط مشابه با اين آزمايش قابل توصيه به نظر مي رسد.