سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم رحمانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان,
حجت ا. . . پشمکار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

چکیده:

به منظور شناسایی ژنوتیپ های پرمحصول و دارای کیفیت علوفه بهتر و مطالعه روابط بین عمل کرد و کیفیت علوفه ، در گونه بروموس تومنتلوس ،(Bromus tomentellus)، دوازده اکوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو شرایط مطلوب و تنش خشکی در شرایط بروجرد مورد آزمایش قرار گرفتند. عملکرد علوفه وصفات مورفولو ژیکی (ارتفاع کانوپی ، تراکم ساقه زمان ظهور خوشه ، نسبت برگ به ساقه) و صفات کیفی (درصد قابلیت هضم، پروتئین خام، قندهای محلول در آب ، فیبرخام، خاکستر کل و درصد ADF و NDF) در سال های ١٣٨٢ و ١٣٨٣ مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای اندازه گیری صفات کیفی از دستگاه NIR (طیف سنج مادون قرمز نزدیک) استفاده شد. ژنوتیپ های ۷۱M و ۲۳۰۹M برغم دارا بودن کیفیت علوفه عالی ، از نظر عملکرد ضعیف بودند . ضرایب همبستگی بین عملکرد علوفه با صفات ارتفاع گیاه ، تراکم ساقه ، قندهای محلول در آب ، زمان خوشهدهی و فیبر خام مثبت و معنی دار بود . ضریب همبستگی قابلیت هضم با ADF منفی با خاکستر مثبت و معنی دار بود.