سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید کفایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
احمد رضا بلندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین علوی شهری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

راندمان تولید سیب زمینی با استفاده از بذور سالم و گواهی شده بستگی دارد و لذا یک راه عملی جهت ج لوگیری از آلودگی غده های بذری و انتقال بیماری ها، استفاده از بذور حقیقی سیب زمینی می باشد. به منظور ارزیابی پروژنی های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی با هدف انتخاب پروژنی مناسب که دارای عملکرد مطلوب در شرایط زراعی منطقه باشد، تعداد ۶ پروژنی بذر حقیقی سیب زمینی ارسالی از مرکز تحقیقات بین المللی سیب زمینی مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پروژنی های مورد مطالعه از نظر عملکرد و تعداد کل غده های تولیدی و بزرگتر از ۳۵ میلیمتر تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد. در این آزمایش، پروژنی ۹۹۱۰۰۲ حاصل از تلاقی LT-8× TPS-9 بهترین پاسخ را از نظر عملکرد کل سیب زمینی (۲۷/۸ تن در هکتار )، بازار پسندی غده ها، تعداد غده های بزرگتر از ۳۵ میلیمتر ( ۴۱ غده در متر مربع ) و یکنواختی نسبت به سایر پروژنی ها نشان داد. نتایج حاکی از برتری نسبی پروژنی ۹۹۴۰۰۲ (Atzimba×TPS-67) از نظر کلیه شاخص های مورد مطالعه پس از پروژنی ۹۹۱۰۰۲ می باشد.