سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سمیرا استادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز
سمیه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده:
در این مقاله با استفاده از یک طراحی طولی اثرات ترکیبی رهبری کاریزماتیک و فرهنگ سازمانی بر عملکرد عینی و ادراکی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. ۲۱۲۱ کارمند ۱۴ شعبه یک بانک بزرگ مدیریت شعبه را از نظر رهبری کاریزماتیک، فرهنگ سازمانی، وهمچنین عملکرد ادراکی سازمان رتبه بندی نموده اند. داده های عملکرد عینی دو بار، در دو سال جدا از هم جمع آوری شده است. با توجه بهنتایج مدل سازی معادله ساختاری، که در آن معیار عملکرد مالی در سال اول کنترل شده است، معلوم شد که کاریزما عملکرد مالی را بهبود می بخشد، اما فرهنگ چنین عمل نمی کند. فرهنگ و کاریزما بطور معنی داری به عملکرد ادراکی و همچنین به یکدیگر مرتبط هستند. ممکن است یک فاصله زمانی بلند مدت تر برای ظاهر شدن اثرات فرهنگ بر عملکرد مورد نیاز باشد.