سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف هاتفی – گروه، فیزیک، دانشگاه امام حسین ( ع ) ، تهران

چکیده:

میله های ل یزر ش یشه با یون های فعال Er 3+ و Nd 3+ با پا یه ش یشه جد ید کلروفسفوس یلیکاتی ساخته شده انـد . اسـتفاده از ترک یبـات Na2HPO4 و KCl موجـب کاهش دمای ذوب در مقایسه با شیشه های پایه فسفاتی گردیده و استفاده از SiO2 پایداری شیمیایی شیشه میزبان را افزایش داده وبکارگیری مناسب یـ ون هـای حـساس ساز، ساختار طیف جذبی شیشه های لیزری را بهبود بخشیده است .