مقاله مطالعه عددي اثر ديناميک جريان و اکسيژن بر احتراق متان-هيدروژن در شرايط Mild که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۶۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه عددي اثر ديناميک جريان و اکسيژن بر احتراق متان-هيدروژن در شرايط Mild
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتراق Mild
مقاله رقيق سازي
مقاله آشفتگي
مقاله متان
مقاله هيدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني امير
جناب آقای / سرکار خانم: تابع جماعت صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احتراق تحت شرايط رقيق سازي زياد و دماي پيش گرم بالا (Mild) داراي ويژگي هايي است که آن را از ساير سيستم هاي احتراقي متمايز مي کند. از جمله آن ها، کاهش چشمگير اکسيژن در منطقه واکنش در مقايسه با احتراق عادي و در نتيجه کم سرعت بودن واکنش ها و به عبارت ديگر آرام سوزي است. اين امر موجب مي شود که مقياس زماني جريان و انجام واکنش ها به يکديگر نزديک شود. براي مطالعه اين شرايط  (Regime)احتراقي شعله متقارن محوري مخلوط CH4+H2 آزمايش هاي گروه دالي که شرايط احتراق Mild را دارد، مبناي مدلسازي قرار گرفته است[Proc. Combust. Inst. 29 (2002) 1147-1154]  در مدلسازي انجام شده از معادلات RANS و مدل توربولانسي اصلاح شده به همراه مدل EDC براي ايجاد رابطه مناسب بين سينتيک شيميايي و آشفتگي جريان و همچنين از سازوکارهاي شيميايي کامل GRI2.11 و کاهش يافته DRM-22 استفاده شده است. با تغيير غلظت اکسيژن هواي داغ ورودي و سرعت فواره سوخت، ويژگي هاي اين شرايط احتراقي نظير اهميت قدرت نفوذ مولکولي در ميدان و سرعت واکنش ها و توزيع متغيرهاي ميدان بررسي شد. ديده شد که در چنين شرايطي پديده انتقال مولکولي که در جريان هاي آشفته متعارف معمولا قابل صرف نظر کردن است، داراي اهميت خواهد شد. همچنين نتايج حاکي از آن است که با دور شدن از دهانه نازل، سرعت و شدت واکنش ها افزايش يافته و ضمن دور شدن از شرايط احتراق Mild از دقت مدلسازي کاسته مي شود. همچنين در نزديکي دهانه نازل و غلظت هاي اکسيژن کم و رينولدزهاي پايين اثرگذاري انتقال مولکولي قابل توجه است و نبايد از آن صرف نظر شود. مقايسه نتايج مدلسازي و تجربي حاکي از رضايت بخش بودن دقت نتايج عددي دارد.