سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین میلانی مقدم – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق اثر قدرت پیوندگاه مولکول/ نانولوله کربنی در مشخصه جریان- ولتاژ یک سیم مولکولی شامل زنجیر پلی انیلین (در پایه امرالدین) بهمراه دو اتم گوگرد در طرفین آن با مدل سازی بررسی می شود. الکترودها به شکل نانولوله کربنی تک دیواره نیمه نامحدود از نوع دسته صندلی هستند. با استفاده از روش تابع گرین تعمیم یافته و نیز هامیلتونی بستگی قوی، مشخصه جریان- ولتاژ در دمای معین محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهد که با افزایش قدرت پیوندگاه مولکول/ نانولوله کربنی جریان به شدت افزایش می یابد. همچنین منحنی جریان- ولتاژ در دمای مین، به شکل پله ای است و بعد از گام دوم، مقاومت دیفرانسیلی منفی دیده می شود.