سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید ابریشمی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
نشت ازکانالهای انتقال آب به معنای اتلاف وهدررفت آب ونشت ازکانالهای فاضلاب و پساب به معنای آلودگی محیط زیست بوده پدیده ای نامطلوب تلقی میشود طرح مناسب پوشش کانال میتواندمنجر به جلوگیری ازاین پدیده گردد بدین منظور لازم است تحلیل نشت ازاین کانالها صورت گیرد و براساس نتایج این تحلیل طرح مناسب کانال بدست آید باتوجه به اینکه خاک اطراف کانال غیراشباع است امکان تحلیل آن با روشهای متعارف وجود نداردواستفاده ازروشهایی نظیر روابط نیمه تجربی برای تخمین نشت نیز نتایج تقریبی بدست میدهد اگرچه درصورت بالا بردن دقت عمل درانجام ازمایشات صحرایی این ازمایشات پاسخ های قابل قبول و دقیقی ازتخمین میزان نشت دربازه های زمانی مختلف را به ما خواهند داد اما بایستی به این نکته توجه داشت که روشهای فوق زمان بر و هزینه بر می باشند حال آنکه با بهره گیری ازروشهای عددی میتوان حجم بالایی ازداده ها را درمدت زمان کوتاه باحداقل هزینه پردازش نمود لذا درمطالعه حاضر به تحلیل عددی پدیده نشت بادرنظرگرفتن شرایط اشباع ـ غیراشباع وبررسی توانایی مدل نرم افزاری SEEP/W درتخمین میزان نشت آب ازکانال بتنی حوضه رودخانه شیانگ چین پرداخته شده است مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج مدل ازمایشگاهی نشان میدهد که نتایج تحلیل عددی صورت گرفته به لحاظ کمی منطبق برمدل فیزیکی می باشد و مدل صورت گرفته توانایی بالایی درتخمین میزان نشت ازکانالهای بتنی انتقال آب و فاضلاب منطقه موردمطالعه را دارا است