سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق، الگوی جریان آشفته در یک فلوم قوسی با زاویه مرکزی ۹۰+AF329 درجه با نسبت انحنا ؟؟؟بهصورت سه بعدی توسط نرم افزار فلوئنت مدل سازی عددی شده است . معادلات ناویر استوکس به صورت کامل بکار رفته و از مدل آشفتگی k-ω جهت مدلسازی تنش های رینولدز و بستن سیستم معادلات حاکم ( معادلات رینولدز ) استفاده شده است . حل معادلات به روش حجم محدود صورت گرفته و جهت صحت سنجی نتایج حاصله، از نتایج مدل آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس استفاده شده است . مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که مدل مزبور، الگوی کلی میدان جریان در قوس رودخانه را بخوبی مدل کرده و نتایج حاصله انطباق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد . دقت مدل k-ω در پیش بینی میدان جریان نسبت به مدل قبلی بالاتر بوده و این مدل بخوبی الگوی جریان ثانویه را در کل طول میدان پیش بینی می کند.