سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد رنجبران – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق تابع جماعت – دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاشار شرکأ – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مطالعه عددی در مورد پخش شعله در ماتریس قطرات سوخت هپتان نرمال در شرایط بی وزنی است که جزئیات این پدیده را روشن می سازد. مدهای مختلف پخش شعله توسط نوع سوخت، فاصله قطراتS، قطر قطرات d و دمای محیط مشخص می شود. در این تحقیق ازفاصله بین قطرات به عنوان پارامتر کنترل کننده برای مطالعه مقیاس زمانی انتقال حرارات به قطره نسوخته، تشکیل لایه گاز قابل اشتعال پیش مخلوط دور قطرات و اشنعال گاز پیش مخلوط استفاده شده است . سوخت استفاده شده در این مطالعه هپتان نرمال و قطر قطرات یک میلی متر در نظر گرفته شده است. زمانیکه فاصله بین قطرات کم باشد، جبهه شعله به صورت خط مستقیم در لایه گاز پیش مخلوط در ناحیه خارج از ماتریس قطرات تشکیل می شود . با افزایش فاصله، جبهه شعله به لایه گاز پیش مخلوط بین قطرات نفوذ می کند. در فاصله بزرگتر، قطراتی که در پیش روی شعله قرار دارند قبل از رسیدن شعله به آنها مشتعل می شون د. روند نرخ پخش شعله بر اساس S/d با روند کارهای تجربی همخوانی دارد.