سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیامک اوحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP) برای تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح به دلیل مصونیت در برابر خوردگی، وزن کم، نصب آسان در فضاهای محدود، مقاومت کششی بسیار بالا، در بسیاری از موقعیتها به عنوان یک راه حل مؤثر شناخته شده است. از آنجایی که داشتن شک لپذیری کافی یکی از الزامات اساسی در زمینه مقاو مسازیلرزه ای سازه ها به شمار می رود، همچنین تقویت پیچشی با ورق های FRP بسیار محدود می باشد، این مقاله به بررسیتحلیلی تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح به روش المان محدود می پردازد و ضمن ارزیابی ظرفیت پیچشی نهایی و
همچنین شک لپذیری پیچشی، الگویی مناسب جهت آرایش الیاف برروی تیر بتن مسلح، به منظور رسیدن به شکل پذیری بیشتر ارائه م یگردد. در این تحقیق یک نمونه تیر کنترلی تقویت نشده و نُه نمون هی تقویت شده، با استفاده از نرم افزارANSYSمدل سازی سه بعدی و آنالیز غیرخطی شدند. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد کهورقه های،FRP با توجه به میزان و نحوة آرایش ورق تقویت، سبب افزایش ظرفیت نهایی پیچشی از ۲۱ تا ۸۳ درصد۴ برابر نسبت به نمونه کنترلی / نسبت به نمونه ی کنترلی می شوند و شک لپذیری پیچشی نیز تا میزان حداکثر ۸۲ نواری ورق . افزایش می یابد. همچنین پس از نمونة تقویت با پوشش دورپیچ کامل، تقویت با آرایشFRP 55همراه با ورق تقویت در راستای طولی، علاوه بر افزایش بر ظرفیت نهایی، افزایش چش مگیری برروی شکل پذیری نیز ایجاد می نماید .