سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد اخگری – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانش دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحقیق حاضر، مطالعه عددی تاثیر انژکتور ها بر روی اختلاط و پایداری شعله گاز هیدروژن در جریان هوای مافوق صوت می باشد. تعداد انژکتور در مدلهای مورد مطالعه شامل یک انژکتور، دو انژکتور و سه انژکتور است. بدین منظور معادلاتحاکم شامل معادلات بقا، جرمی، ناویر استوکس و مدل توربولانس در روش عددی درجه بالا بکار گرفته شده و با در نظر گرفتن شیمی نرخ محدود، حل شد ه اند. دما، میدان جریان و ضرایب مولی اجزاء در سه مدل تزریق مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان تغییرات شدیدی در شکل شعله برای سه مدل مورد بررسی در نتیجه تغییرات شدید در میدان جریان را مشاهده نمود.