سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد تقی شروانی تبار – استادیار گروه مکانیک تبریز-دانشگاه تبریز- دانشکده فنی مهندسی مکانیک
مهدی کرمعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد- سیستم محرکه خودرو تبریز-دانشگاه تبریز- دانشکده

چکیده:

افتِ جریانِ عبوریِ مخلوطِ سوخت و هوا ، از مجرایِ سوپاپ عامل بسیار موثر در طراحی و بهینه سازی سوپ اپ ها می باشد . اگر سوپاپ از یک حدی بیشتر بلند شود، افتِ جریان عبوری از مجرای سوپاپ به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد ( به دلیل گردابه های تشکیل شده در پایین دست سوپاپ ) و اگر خیلی کم باشد، تنشهای برشی دیواره ها زیاد شده و باعث افت در جریان عبوری می شود .در این مقاله تاثیر پارامترL) L/Dمقدار کل بلند شدگی سوپاپ_ D قطر متوسط سیت سوپاپ) برافتِ مخلوطِ عبوری ، بررسی می شود.