سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین میلادی مقدم – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابل
سیداحمد کتابی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان، مرکز تحقیقات نانو
ناصر طهماسبی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش با مدل سازی ساختار CNT/t-PA/CNT ، اثر قدرت پیوندگاه CNT/t-PA و نقش سالیتونهای مولکول t-PA بر رسانش الکترونی از طریق ساختار فوق بصورت عددی بررسی می شود . در این مدل از نانولولههای کربنیCNT تک دیواره فلزی بعنوان الکترود و از مولکول پلی استیلن در فاز ترانسt-PA بعنوان سیم مولکولی بین دو الکترود CNT استفاده می شود . با کاربرد مدل هامیلتونی بستگی قوی و روش های عددی مبتنی بر نظریه تابع گرین تعمیم یاف ته و همچنین فرمول بندی لانداور ، محاسبات ما نشان می دهد که حضور سالیتونها در مولکول t-PA منجر به افزایش چشمگیری در رسانندگی ساختار CNT/t-PA/CNT می شود . همچنین نتایج ما نشان می دهد که رسانندگی این ساختار حساسیت قابل توجهای به قدرت پیوندگاه CNT/t-PA دارد .