سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کورش جواهرده – استا دیار – دانشگاه گیلان
مهدی مهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه گیلان
موسی حیدرنتاج – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله حل عددی جابجایی آزاد در یک حفره دو بعدی انجام شده که این حفره دارای دو دیواره عمودی با دماهـای ثابـت متفـاوت و دو دیـواره افقی آدیاباتیک در دو حالـت مـستقیم الخـط و منحنـی الخـط مـی باشـد . معادلات پیوستگی و ممنتم و انرژی با برنامه نویسی به روش تفاضل مح دود صریح حل شده و ضمن استخراج شاخص های حرارتی , مقایسه هـایی بـین اعداد نوسلت و انرژی جنبشی متوسط بین حالت اولیه و بهبود یافته صورت گرفته است . سیال در نظر گرفته شده هوای خشک می باشد و محاسبات به ازای چندین عدد رایلی مختلف انجام شده است . نتایج نشان مـی دهـد کـه عدد نوسلت و انرژی جنبشی متوسط برای حفره بهبود یافتـه مـستطیلی در مقایسه با حالت مستقیم الخط، بیـشتر بـوده و در مقایـسه بـا دیـواره افقـی بیضوی ( نتایج دیگر محققین ) تنها انرژی جنبشی آن کمتر است