سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم آتش افروز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
امیربابک انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
سیدعبدالرضا گنجعلیخان نسب – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

اگر چه هندسه هایی مانند کانال پسرونده ۱ و یا پیشرونده ۲ بسیارساده هستند اما جریان سیال و انتقال حرارت در این هندسه ها پیچیدگی خاص خود را دارا میباشد. جدایی جریان و جریان بازگشتیبه دلیل تغییرات ناگهانی در این هندسهها کاربردهای فراوانی در مهندسی دارد. این پدیده ها تاثیرات زیادی بر جریان سیال و انتقال حرارت دارند. هدف از انجام این تحقیق تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت در یک کانال با دو پله قائم است که به ترتیب پسرو و پیشرو هستند و به فاصله مشخصی (طول فرورفتگی) از یکدیگر قرار دارند. در این تحقیق معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی برای جریان سیال تراکمناپذیر و در حالت پایا توسط روش حجم محدود با استفاده از الگوریتم سیمپل حل میشوند و اثرات طول فرورفتگی در رینولدزهای مختلف بر عدد ناسلت، ضریب اصطکاک، ناحیه بازگشتی و جدایی جریان به صورت نموداری بررسی میشود. مقایسه عددی نتایج بدست آمده در کار حاضر با نتایج عددی محققین دیگر در هندسه های ساده تر سازگاری خوبی را نشان میدهد