سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مجید احمدی خسروآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مرتضوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
ناپایداری کلوین هلمهولتز سطح مشترک دوسیال جداکه دردوجهت مخالف روی هم حرکت می کنند یکی ازمسائل کلاسیک مکانیک سیالات است درساده ترین حالت آن دوسیال غیرلزج و باجریان غیرچرخشی دردوطرف سطح مشترک دوجریان درنظر گرفته میشوند دراین مقاله ناپایداری کلوین هلمهولتز برای سطح مشترک دوسیال با چگالی های متفاوت بررسی و رفتارسطح مشترک درشرایط مختلف عدد وبر جهت بررسی اثرکشش سطح و عدد رینولدز جهت بررسی اثرویسکوزیته مطالعه شده است جهت انجام این کار ازکدکامپیوتری فرانت ترکینگ که برای مدلسازی جریانات چندفازی به کارمیرود استفاده شده است پس ازایجادکدمطلوب جهت مطالعه موردنظر درمراحل گوناگون شرایط مساله را تغییر داده و رفتارسطح مشترک تحت آن شرایط بررسی کرده ایم جهت اعتبارسنجی کدموردنظر نتایج باتئوری غیرلزج ناپایداری کلوین هلمهولتز مقایسه شده و نشان داده شده است که درزمانهای ابتدایی که اثرات لزجت برجریانات کم است نتایجاین مطالعه به نتایج حاصل ازتئوری غیرلزج میل کرده و درادامه به علت اثرات غیرخطی درنظر گرفته دراین مطالعه ازیکدیگر فاصله میگیرند دراین مقاله نحوه رشد موج اغتشاشی اعمالی برسطح مشترک دوجریان متفاوت درزمانهای گوناگون نشان داده شده است و درمورداثرگذاری کشش سطح بین دوجریان نسبت چگالی وویسکوزیته دوسیال برتوسعه سطح مشترک دوجریان بحث شده و نهایتا امکان تشکیل قطره ازجریان زیرین و ازادسازی آن درجریان بالایی بررسی شده است