سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
حسن بصیرت تبریزی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا غرائی خسرو شاهی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

جریان های دو فازی گاز – ذرات جامد بعلت کاربردهای وسیع آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. نظر به پیچیدگی فیزیک مسئله مقالات زیادی در این زمینه به چاپ رسیده استو هنوزهم پژوهگران زیادی بر روی این موضوع کار تحقیقاتی انجام می دهند ذرات جامد که معمولا بصورت پراکنده و معلق در جریان گاز مورد توجه قرا رمی گیرند، وقتی با سطح صلبی مواجه می شوند لازم است که ته نشینی احتمالی آنها بر روی سطح مورد توجه قرار گیرد. در کار حاضر جریان هواهمراه با ذرات جامد با متغیرهای، نسبت بارگیری، جنس ذرات، قطر متوسط ذرات و سرعت جریان آزاد که از روس سطح تخت و موازی آن عبور میکند مورد مطالعه قرار می گیرد. با رشد لایه مرزی و تغییرات تمرکز جرمی ذرات پراکندهدرداخل این لایه، رفتارهای هیدرودینامیکی دو فاز (ضریب اصطکاک، ته نشینی ذرات و …) به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند. به منظور بررسی این رفتارها، معادلات اساسیحاکم بر هر دو فاز در لایه مرزی ورقه ای، با استفاده از دیدگاه اولر – اولری نوشته شده و به روش حجم محدود حل عددی می شوند مقایسهنتایج ماسباتی با نتایج تجربیهمخوانی خوبی را بخصوص در قسمت پاین دست صفحه نشان میدهد.