سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رضا نورزاد – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فائزه مصطفی لو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
در بین انواع سدهای خاکی و سنگریزهای، سد سنگریزهای با رویه بتنی ( CFRD ) به دلیل دارار بودن ویژگیهای خاص از جمله دوره ساخت کوتاهتر، ضریب اطمینان بالا در برابر لغزش و اقتصادی بودن مورد توجه قرار گرفته است. سد گلورد یکی از این نوع سد در کشور میباشد که در استان مازندران بر روی رودخانه نکا در مرحله ساخت قرار دارد. ارتفاع این سد از پی تقریبا 110 متر و عرض تاج آن 10 متر می باشد. شیب بالا دست 1:1/5 و شیب پاییندست 1:1/4 درنظر گرفته شده است. رفتار سد با انجام سه بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS مطالعه گردیده است. در مدلسازی، بدنه سد و آبگیری به صورت مرحلهای مدنظر قرار گرفت. در این الگو سازی رفتار بدنه سنگریزهای بر روی دو نوع پی سنگی و پی آبرفتی بررسی گردید.