سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید معصومی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر کلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مظفر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مساله تراوش یکی از مهمترین مسائل در مکانیک خاک است و در سازههای خاکی مانند سد اهمیت آن بیشتر میشود. تراوش غیر مجاز می تواند برای سد و مناطق مسکونی پایین دست ایجاد خطر کند و در صورت آبگذری زیاد ممکن است توجیهات اقتصادی ساخت سد زیر سوال برود. در این مقاله مطالعه عددی طراحی بهینه سد باغان به عنوان نمونه، به روش المان محدود انجام گرفته و تاثیر مواردی مثل پرده آببند، رویه بتنی و ژئوممبران در این سد، بر روی میزان نشت و گرادیان هیدرولیکی،برای ۴ حالت مرسوم اجرایی بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. دادههای مورد استفاده از نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و صحرایی بدست آمدهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که گزینه سد با هسته رسی کمترین مقدار نشت از بین گزینههای ممکن را دارد..