سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر سراج مهدیزاده – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – قطب مهندسی
علی صادقی نیچکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – قطب مهندسی هوا

چکیده:

در این مطالعه برگشت شعله در لوله های باریک و حامل جریان اشتعال پذیر بصورت عددی مورد بررسی قرار می گیرد . مدل ریاضی شامل معادلات بقای جرم، بقای ممنتوم، بقای انرژی و معادله بقای گونهها می باشد . احتراق نیز بصورت واکنش یک مرحله ای برای متان مدل می شود . در این مقاله ابتدا برای نسبت هم ارزی استوکیومتریک، تحلیل بصورت گذرا انجام شده تا جایی که شعله در آستانه ورود به لوله پیش اختلاط قرار گیرد . دبی بحرانی که به ازای آن شعله برمیگردد , برای شعاعهای مختلف تیوب بدست میآید . همچنین گرادیان سرعت بحرانی که بعنوان حد برگشت شعله
تعریف می شود، در این مرحله بدست میآید . سپس مشابه مرحله اول و برای شعاعهای مشخص تیوب، با تغییر نسبت هم ارزی، محدوده ای از نسبت هم ارزی جریان ورودی که به ازای آن شعله برمی گردد در این مرحله محاسبه می شود . با مشاهده نتایج عددی و نتایج تجربی صحت کار عددی انجام شده بوضوح دیده می شود