سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تبریز
اسماعیل اسماعیل زاده – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تبریز
حمیدرضا شاه محمدی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار، حل عددی هیدرودینامیک و انتقال گرمای جریان فلزات مایع در کانالهایی با مقطع ثابت حلقوی هم محور مورد نظر است. فلزات مذاب به علت پایین بودن عدد پرانتل ملکولی، از اهنگ رسانش ملکولی بالای نسبت به اهنگ گرمایی ناشی از تلاطم جریان برخوردارند. بنابراین درجریانهای متلاطم، استفاده از مدلهای تلاطمی – متداول سیالاتمعمولی مثل مدل طول اختلاط پرانتل برای آنها مناسب نیست. جریان فلزات مایع در کانالهایی با مقاطعحلقوی، به علت کاربرد آنها در نیروگاه های هسته از از اهمیت خاصی برخوردار است. حل عددی معادلات اساسی جریان متلاطم سدیم مذاب درکانال های حلقوی با استفاده از روش حجمهایمحدود (F.V.M) با دخالت دادن مدلهای تلاطمی چبچی و کربس انجام گرفته است. این معادلات ابتدا به صورت معادلات منفک شده ای در امده و سپس با استفاده از روش TDMA حل عددی شده اند. نتایج عددی برای شرایط مرزی گرمایی متفاوت سطوح داخلی و خارجی کانال با نسبت معینی از R*=Ri/Rj به دست امده و با نتایج تجربی موجودمقایسه شده اند. نتایج به دست امده از مدلهای تلاطمی مناسبی که د راین کار استفاده شده است، ضعف کار قبلی که در گروه مهندسیی مکانیک دانشگاه تبریز با تکیه بر مدل طول اختلاط پرانتل انجام گرفته است را برطرف کرده است.