سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تبریز
حبیب امین فر – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تبریز
محسن خوش بیانی آرانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

فلزات مذاب با توجه به پایین بودن اعداد پرانتل آنها از اهنگ رسانش گرمایی مولکولی بیشتری نسبت به آهنگ انتقال گرمایی ناشی از تلاطمجریان برخوردارند. با توجه به این مطلب، برای مطالعه دینامیکی و گرمایی فلز مذاب، مدل تلاطمی به خصوصی مورد نیاز است. با توجه به نتایج تجربی در مورد جریان جیوه در لوله قائم، از شرایط مرزی و ورودی آن در حل معادلات اساسی جریان متلاطم جیوه استفاده شده است. در معادلات مومنتم و نیز انرژی برای نشان دادن اهمیت انتقال مدل تلاطمی، سه مدل جبری، مدل طول اختلاط پرانتل، مدل تلاطمی چبچی و مدل کربس و برمهورست در محاسبات به کار گرفته شده و با نتایج تجربی براون مقایسه شده اند. منحنیهای توزیع و سرعت و دمای به دست امده از حل عددی در مورد مدل طول اختلاط در تمامی نواحی با انحراف قابل ملاحظه ای همراه است. مدل چبچی و مدل کربس نتایج بهتری را نشان می دهند و در نزدیکی جداره، انطباق نتایج محاسباتی با نتایج تجربی در صورت استفاده از مدل کربس بهترینسازگاری را نشان می دهد.