سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر عطریان افیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار گروه مکانیک

چکیده:

فرآیند کشش عمیق بهعنوان یکی از فرآیندهای مهم در شکل دهی فلزات سهم زیادی در صنایع مختلف دارد. تحقیقات انجام گرفته تاکنون، بیشتر بر مطالعه فرآیند کشش عمیق سنتی متمرکز بوده است، در حالیکه در این پژوهش مطالعه کششعمیق ورقهای لایهای ساخته شده از دو فلز با جنسهای مختلف، به عنوان یک ماده مرکب، مورد بررسی قرار گرفته است. کاربردهای منحصر به فرد مواد مرکب از علل عمده پژوهش در این زمینه میباشد. برای انتخاب دو ماده مناسب که دارای قابلیت کشش عمیق نزدیک به یکدیگر بوده و در حین انجام فرآیند گسیختگی در یک جنس زودتر رخ ندهد، از آزمون استاندارد کشش استفاده گردید. ورقهای با جنس برنج و فولاد به عنوان جفت فلز مناسب برای انجام این فرآیند انتخاب گردید. در نهایت با تهیه گرده هایی از این ورقها و مونتاژ آنها بروی یکدیگر، آزمایشهای کشش عمیق ورقهای مرکب به کمک دستگاه اینسترون ٦٠ تن انجام پذیرفت. بررسی تاثیر قطر اولیه گرده و شرایط اتصال دو لایه اعم از حالات خشک،گریسکاری شده و چسبنده بر فرآیند، و ارزیابی و مقایسه نتایج تجربی با حل اجزاءمحدود، به همراه دیگر نتیجه گیریهای مفید بهدست آمده، از کارهای انجام شده در این تحقیق میباشد.