سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدپرویز علوی تبریزی – استادگروه مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
محمدتقی شروانی تبار – استادگروه مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
حمید توتونکوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی

چکیده:

هدف اصلی از این تحقیق، پیش بینی میدان جریان در حالت سه ب عدی، برای یک جت متقارن محوری متلاطم که با یک صفحه نفوذپذیر برخورد می کند، می باشد . در ادبیات فن بارها باجت های برخوردی توربولانت برخورد مـی کنـیم کـه کاردبردهای متعددی ازجمله خشک کردن کاغذ، صنایع نساجی ، سرد کردن اجزای الکترونیکـی فشـارقوی و غیـره دارد . مطالعه حا ضر تلاشی است برای دانستن رفتار بعضی از جت های برخوردی در مسائل صنعتی که با یک سـاده سـازی و در نظرگرفتن الگوهای مختلف بررسی شده است . نتایج عددی و تجربی توزیع فشار روی صفحه نفوذپـذیر بـا یکـدیگر مقایسه شده اند تا مبنایی برای سنجش صحت نتایج باشند ، طبـق نتـایج بدسـت آمـده مکـش باعـث کـاهش ضـخامت لایه مرزی شده وگرادیان سرعت نزدیک دیواره را افزایش می دهد ، همچنین با مقایسه نتایج حاصل از اعمال مدل هـای توربولانس به این نتیجه می رسیم که در شرایط موجود ، مدل توربولانس RNG مدل مناسب تری نسبت به بقیه مدل ها بوده و میدان متقارن تری را پیش بینی می کند .